LDPE

Low density polyethylene เรียกย่อๆ LDPE เป็นที่นิยมกับการส่งน้ำทำการเกษตร ท่อเกษตรนำหยด เนื่องจากการผลิตท่อ LDPE จะผลิตที่ความหนาน้อยกว่า เพื่อให้สามารถเจาะทำเกษตรน้ำหยด น้ำพุ่ง ได้ง่ายกว่า ราคาถูกกว่า เพราะใช้เกรดของเม็ดพลาสติครีไซเคิล แต่เนื้อของท่อจะค่อนข้างขุ่น อายุการใช้งานก็สั้นกว่า สนใจสั่งซื้อสินค้าท่อ LDPE ท่อเกษตร โทร.096-128-0608